Flora- en Faunascan

Tijdens het blessen is al veel opgemerkt en vastgelegd (gps en bosbot). Vervolgens een check met frisse ogen voor de zorgvuldigheid.

Het vellen van bomen is al een vak op zich en zal met deskundigheid moeten gebeuren zodat er niet onnodig schade wordt berokkend. Als we bomen gaan vellen, doen we dat om het bos beter te laten functioneren. We willen niet alleen bepaalde bomen extra groeiruimte geven (zie pagina ‘dunnen’) maar we willen ook de aanwezige ecologische waarden behouden. De exploitatie moet dus zeer zorgvuldig gebeuren. In de bosbouw is daarom de ‘Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer’ opgesteld. Deze is gericht op de bescherming van plant- en diersoorten in het kader van de Flora- en Faunawet. Voor elke exploitatie wordt met de richtlijnen van de gedragscode het bos gecheckt op te beschermen elementen, bomen en planten.

Werkwijze
flora & fauna

Papieren lint

Papier is geduldig, de werkelijkheid weerbarstig.

We zijn met diverse partijen bezig om het bos zorgvuldig te beheren. Heldere communicatie tijdens de uitvoering is belangrijk omdat planning en handeling niet op hetzelfde moment gebeurd. In het bos geven we met papieren lint, dat ca 2 jaar meegaat in het bos en daarna kan verteren, boodschappen door. Bijv beschermde flora- en fauna-elementen, historische relicten of plantlocaties. Gedurende de uitvoering is dan de boodschap duidelijk en daarna verdwijnt de boodschap vanzelf. Plastic in het bos kan dus heel gemakkelijk vermeden worden en kosten van het opruimen bespaard worden.

Bos managen.

GPS

Het is onze verantwoordelijkheid om de waarnemingen in het veld op kantoor te krijgen. De kennis uit het veld wordt dan meegenomen in de beheerstrategie.

De gps gaat daarom dagelijks mee het veld in. Als we iets tegenkomen waarvan locatie belangrijk is voor de uitvoering van het beheer op een later moment, kan het meteen met een symbool en commentaar worden vastgelegd.

place holder qgis

Bosbot

bosbot verplaatsen naar blessen
Het levende archief. Etienne Thomassen heeft een digitaal systeem ontwikkeld waarin dagelijks beheer samen wordt gebracht met beheermanagement. Oftwel de koppeling gelegd tussen middellangetermijn plannen en korte termijn handelen.